GLOBAL TAX SERVICES
ul. Kętrzyńskiego 25/3, 80-376 Gdańsk
tel. 58 305 36 46, fax 58 305 26 03, email: info@zwrot-podatku-vat.pl


Kto może ubiegać się o zwrot VAT?

Zwrot podatku VAT przysługuje podatnikowi, który na terytorium kraju, z którego ubiega się o zwrot VAT, nie posiadał w okresie za który ubiega się o zwrot, siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie miał w tym kraju stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu, nie był w tym kraju w okresie za który ubiegają się o zwrot i nie jest obecnie, podatnikiem podatku VAT oraz w okresie za który ubiega się o zwrot, w myśl Ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

Podstawa prawna zwrotu VAT

Podstawowymi aktami prawnymi, dotyczącymi zwrotu VAT, są:

DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12.02.2008, określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L 08.44.23).

DYREKTYWA RADY 2010/66/UE z dnia 14.10.2010, zmieniająca dyrektywę 2008/9/WE, określającą szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.10.275.1).

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 904/2010 z dnia 7.10.2010, w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) (Dz. U. UE L.10.268.1).

USTAWA z dnia 11.03.2004, o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24.12.2009, w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1803).

Zwrot VAT z krajów członkowskich UE dla podmiotów mających siedzibę poza UE, reguluje 13 Dyrektywa Rady 86/560/EEC z 17.11.1986. (86/560/EEC)

© GLOBAL TAX SERVICES 2015
projekt i realizacja ascomi.pl